Podpora zavádění Systému managementu jakosti (ISO 9001)

Systém managementu jakosti (SMJ) je nedílnou součástí podnikání. Orientujeme se na přípravu zákazníka pro certifikaci Systému managementu jakosti třetí stranou.

Čtyři oblasti SMJ

Při budování SMJ se soustřeďujeme na čtyři hlavní oblasti, jejichž podrobné vymezení se přizpůsobuje konkrétním potřebám a zkušenostem zákazníka.

  1. Definování procesů v organizaci a sledování jejich výkonnosti. V rámci této oblasti úzce spolupracujeme s představitelem vedení pro jakost při identifikaci procesů ve firmě, jejich rozdělení na hlavní, podpůrné a řídící, sestavení "mapy" procesů a určení odpovědných osob za jednotlivé procesy (vlastníci procesů). Následně jsou stanoveny zásady a pravidla pro popisy jednotlivých procesů a samotné procesy popsány. Společně s vlastníky procesů určíme způsob měření těchto procesů a definujeme metriky pro měření a vyhodnocování výkonnosti procesů.
  2. Řízení dokumentace. Nabízíme spolupráci při stanovení zásad pro řízení firmy pomocí vnitrofiremních normotvorných dokumentů, předpisů. Definujeme rozsah a hierarchii jednotlivých typů těchto předpisů (tzv. aktů řízení, vnitřních předpisů, vnitrofiremních aktů, apod.). Dále určíme obsah jednotlivých typů předpisů, formální náležitosti těchto řídících dokumentů jakož i stanovení zásad pro jejich řízení počínaje tvorbou dokumentů, pravidly připomínkového řízení, distribuce, změnového řízení atd.Rovněž nabízíme spolupráci i při definování pravidel pro řízení záznamů, údajů a ostatních řízených dokumentů v kontextu požadavků norem řady ISO 9000 včetně spolupráce při tvorbě těchto dokumentů a předpisů.
  3. Řízení lidských zdrojů v Systému managementu jakosti. V rámci této oblasti úzce spolupracujeme při definování a popisech pracovní náplně jednotlivých útvarů a pracovních míst, jakož i při stanovení pracovních a kvalifikačních charakteristik jednotlivých funkcí a profesí.
  4. Školení Systému managementu jakosti. Nabízíme školení pracovníků všech úrovní řízení z obecných principů a požadavků systémů jakosti se zaměřením na ISO 9000 včetně výkladu normy ISO 9000:2000.

IČ:49359096
DIČ:CZ49359096
Zápis do OR u MS Praha: oddíl C, vložka 20125

ITG, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Telefon: 603 553 316
Fax: 257 211 461
E-mail: info@itg.cz